Oferta

Edukacja to proces ciągły, długofalowy, który rozpoczyna się w chwili narodzin.

Każdego dnia dziecko poznaje nowe, nieznane mu rzeczy, doświadcza nowych sytuacji, które stymulują jego rozwój. Początkowo odbywa się to w środowisku domowym, wśród najbliższych.

Nadchodzi jednak czas, kiedy nauczyciele przedszkola mogą wesprzeć Rodziców w podejmowanych działaniach i zadbać o wszechstronny rozwój dzieci.

Poprzez stwarzanie warunków do wspólnej, zgodnej zabawy oraz organizowanie sytuacji edukacyjnych nauczyciele mogą realizować główne cele wychowania przedszkolnego, którymi są:

·        Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i procesów poznawczych, intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

·        Budowanie systemu wartości, tak, aby dzieci orientowały się w tym co dobre, a co złe,

·        Kształtowanie odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach, w łagodnym znoszeniu stresów,

·        Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

·        Troska o zdrowie i sprawność fizyczną,

·        Przygotowanie do nabywania umiejętności czytania i pisania,

·        Przygotowanie do nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Przyswajanie wiedzy w przedszkolu odbywa się zgodnie z naturalną aktywnością dzieci – poprzez zabawę.  Wszystkie zajęcia dydaktyczne przygotowywane i realizowane są zgodnie z obowiązującą metodyką wychowania przedszkolnego. Ich treść, czas trwania, metody, formy i pomoce dydaktyczne dostosowane są do wieku i możliwości rozwojowych wychowanków.

W swojej pracy nauczyciele rozwijają kompetencje językowe i umiejętności matematyczne dzieci. Dbają o rozwój fizyczny, przybliżają wychowankom świat przyrody, muzyki i plastyki.

Nie bez znaczenia jest również miejsce, w którym dzieci przyswajają wiedzę. Harmonia wnętrza sal dydaktycznych z pewnością pomoże dzieciom skoncentrować się na wykonywanych działaniach.