Programy

Praca w Przedszkolu Ence Pence opiera się na:

 • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN
 • Programie wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Brody
 • Programach autorskich opracowanych przez nauczycieli placówki
 • Zadaniach wynikających z przyjętej koncepcji pracy dydakt.-opiek.-wychow. przyjętej na dany rok szkolny.

W Przedszkolu Ence Pence proponujemy dzieciom interesujące zajęcia wynikające z przyjętych programów autorskich:

 •     Program edukacji artystycznej pt. „Ence Pence twórcze ręce” – ich realizacja będzie odbywała się  w cyklu zajęć „artystyczne środy”,
 •     Codzienną edukację językową  (zajęcia dydaktyczne z  j. angielskiego oraz zabawy dowolne z lektorem),
 •     Zajęcia kulinarne pt. „Kuchcikowo”,
 •     Program z zakresu edukacji czytelniczej pt. „Ence Pence książka w ręce”,
 •     Uroczystość urodzin naszych przedszkolaków pod hasłem „Sówkowe urodzinki”,
 •     Zajęcia ruchowe z cyklu „Gimnastyka Smyka”,
 •     Zajęcia psycho-rozwojowe, w których wykorzystujemy następujące metody:

Met. Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

Założeniem metody jest wykorzystanie ruchu, dotyku, wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych i społecznych do pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Podstawowymi jej założeniami jest nabywanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałanie i nawiązywanie kontaktów. Dziecko działając i wykorzystując przestrzeń staje się bardziej aktywne, twórcze i radosne.

– elementy muzykoterapii

Metoda wspomaga rozwój dziecięcej twórczości. Podstawowym środkiem oddziaływania jest muzyka, która wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastrój oraz dostarcza dziecku pozytywnych odczuć. Wspólne przeżywanie wrażeń daje możliwość przełamywania bariery nieśmiałości oraz rozładowania napięć. Stwarza okazję do wspaniałej zabawy.

– elementy wizualizacji

Wizualizacje, czyli relaksacyjne marzenia na jawie, polegają na wywołaniu u dzieci ogólnego odprężenia poprzez sugestię. Często są dla wychowanków przeżyciem wielozmysłowym, zwiększają poczucie bezpieczeństwa oraz pomagają przezwyciężyć obawy i lęk.

– elementy jogi dla dzieci

To zajęcia uczące dzieci prawidłowej postawy i kierunku ruchu. Doskonały sposób zwalczania codziennych napięć i stresów. Joga wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy świadomości ciała i otwartości na nowe wyzwania. Propaguje zdrowy i aktywny styl życia.

– Pedagogikę zabawy KLANZA

To tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości.

– glottodydaktykę

Glottodydaktyka to edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Autorem tej metody jest prof. B. Rocławski, który zachęca do stosowanie jej u dzieci od 3 roku życia.  Wychowankowie uczestnicząc w proponowanych zabawach i ćwiczeniach mają szansę na prawidłowy rozwój narządów mowy, dobre przygotowanie do analizy i syntezy fonemowej, czyli składania i dzielenia wyrazów na głoski. Jest to podstawą opanowania płynnego czytania i pisania. W nauce dzieciom pomagają specjalnie zaprojektowane klocki LOGO, które w czasie zabawy jednocześnie uczą literek. Początkowo klocki służą do zabaw konstrukcyjnych, a następnie dzieci poznają cechy dystynktywne (charakterystyczne ) dla danej litery. Każda litera na klocku jest w czterech wariantach – pisana, drukowana, mała i wielka. Stały kontakt z literami szybko doprowadza do ich rozpoznawania i nazywania oraz nabywania umiejętności czytania.

 

Realizacja treści dydaktycznych zostanie wzbogacona o wycieczki i wyjścia tematyczne, teatrzyki, koncerty muzyczne oraz spotkania z osobami wykonującymi interesujące zawody lub realizującymi ciekawe pasje.

Do Przedszkola Ence Pence zapraszamy również najbliższych naszych wychowanków na imprezy rodzinne i okolicznościowe. Są one okazją do wprowadzania dzieci w świat tradycji i zwyczajów, wspólnego świętowania oraz wzmacniania więzów rodzinnych i społecznych.

Nauczyciele naszej placówki to zespół młodych, ambitnych i kreatywnych osób, które planują udział w licznych konkursach i akcjach ogólnopolskich.