Zajęcia dodatkowe

 

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy,

ponieważ wiedza jest ograniczona.”

                                                                                                                         A. Einstein

Zajęcia dodatkowe zapewniają wszechstronny rozwój dzieci stymulując ich wyobraźnię i inwencję twórczą. Są szansą na odkrywanie zainteresowań wychowanków oraz poszukiwanie drzemiących w nich talentów. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości, łącząc naukę z zabawą.

W trakcie pobytu w przedszkolu zapraszamy dzieci na zajęcia dodatkowe  prowadzone przez nauczycieli specjalistów w zakresie:

·        j. angielskiego

·        zajęć artystycznych pt. „artystyczne środy”

·        zajęć umuzykalniających  z  elementami muzyki klasycznej

·        tańca

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

JĘZYK ANGIELSKI

Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia z języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin, odbywają się codziennie i są prowadzone przez lektora wyłącznie w języku angielskim, przy współpracy z nauczycielem prowadzącym. Umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych.

Każde małe dziecko posiada niezwykły dar – wrodzoną zdolność językową. Wykorzystując dziecięcą otwartość na naukę języka obcego i ogromną chłonność umysłu małych dzieci, stwarzamy naszym wychowankom możliwość poznania języka angielskiego w sposób naturalny. Realizując program  First Steps 123, w zwyczajnych, codziennych sytuacjach, w nauce i w zabawie, lektor zwraca się do dzieci wyłącznie w języku angielskim. Słownictwo dotyczy życia codziennego i jest wprowadzane całymi blokami dotyczącymi konkretnych tematów.

 

                    ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE pt. „ARTYSTYCZNE ŚRODY”

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości.
Integracja plastyki, muzyki, działań teatralnych stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności  do stymulacji jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

Treści edukacji artystycznej zostały podzielone na trzy płaszczyzny, z których każda odnosi się do konkretnej formy aktywności dziecka.

I. AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA – to różne formy aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod (metoda C. Orffa, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, pedagogiki zabawy KLANZA, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz).
II. AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA – dziecko poznaje techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Uczy się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne, rozwija własną pomysłowość i wyobraźnię.
III. AKTYWNOŚĆ TEATRALNA – celem tych zajęć jest zapoznanie dziecka ze sztuką, środkami artystycznego wyrazu stosowanymi w teatrze oraz wprowadzenie elementów gry aktorskiej w zabawach twórczych i przygotowywanych inscenizacjach, zakończonych występem przed publicznością.

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE Z ELEMENTAMI MUZYKI KLASYCZNEJ  

Muzyka, jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę stanowi istotny czynnik wyzwalający aktywność i ekspresję. Jest środkiem uwrażliwiającym na wszystkie wartości ludzkie.  Zajęcia umuzykalniające z elementami muzyki klasycznej odbywają sie  w przedszkolu  jeden raz w tygodniu. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej, poznanie budowy i brzmienia instrumentów muzycznych oraz obcowanie z muzyką wykonywaną na żywo. Na pierwszych zajęciach w miesiącu, dzieciom 'przedstawiony ’ zostaje jeden instrument muzyczny z którego budową i barwą brzmienia zostają zapoznane. W trakcie kolejnych zajęć dzieci nabywają umiejętność słuchowego rozpoznawania barw instrumentów oraz rozwijają koordynację ruchową. Dominującą formą rozwijania zdolności i umiejętności jest zabawa, jednak dzieci wdrażane są także do skupiania się i koncentrowania uwagi na ćwiczeniach.

TANIEC

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju i otwarcie się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Taniec oraz zabawy ruchowe przy muzyce rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną, zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialność. Spotkania taneczne zmuszają dziecko do koncentracji, a także do podejmowania szybkiej decyzji i orientacji. Podczas zajęć dzieci uczą się prawidłowej postawy tanecznej, doskonalą płynną pracę rąk i nóg, wykonują liczne ćwiczenia do rytmu. Uczą się podstawowych kroków w zakresie tańca towarzyskiego, disco oraz form rytmiczno-tanecznych. Doskonalą pamięć ruchową poprzez układy choreograficzne. Zajęcia te urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą.